Certificaten

Onze certificaten voor ISO-9001, VCA* en Veiligheidsladder trede 3 zijn de maatstaven voor onze werkwijze. Vanuit deze certificeringen worden onze organisatie en dienstverlening door middel van inspecties regelmatig door externe instanties beoordeeld. ISO-9001 ISO-9001 is de norm voor onze kwaliteit van werk en de processen. Kortgezegd komt dit neer op drie speerpunten: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. De hiervoor opgezette systemen waarborgen onze interne en externe communicatie, de kwaliteit van ons werk en onze klanttevredenheid. VCA* Dit is onze eerste certificering op gebied van veiligheid. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een certificeerbare controlelijst waarmee kan worden aangetoond dat veiligheid, gezondheid en milieu worden beheerst bij het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Veiligheidsladder trede 3 Naast VCA* zijn wij sinds april 2021 in het bezit van nog een ander certificaat op gebied van veiligheid, de Veiligheidsladder trede 3. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten en zal vanaf 2022 ook als verplichting worden opgenomen in aanbestedingen. Er zijn vijf treden op de ladder, deze geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft. Door gebruik van de Veiligheidsladder zullen medewerkers zich bewuster worden van risico’s, veiliger werken en onveilige situaties eerder melden. Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in een hoger veiligheidsniveau en minder ongevallen en dat heeft uiteraard onze hoogste prioriteit. Vanaf 1-1-2022 is minimaal trede 2 verplicht, APR loopt met het reeds gecertificeerd zijn voor trede 3 dus voorop. (trede 3 pas in 2024 verplicht) Naast de eigen controles, zoals bijvoorbeeld interne audits en werkplekinspecties, vindt eenmaal per jaar voor de drie certificaten een audit door SKG-IKOB plaats.

Neem contact
met ons op
(010) 437 43 73 info@projectrotterdam.nl

KOMO-procescertificaat

Teneinde de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen en te bewaken is Aannemingsbedrijf Project Rotterdam ook in het bezit van het KOMO-procescertificaat voor het vervaardigen van metsel-en lijmwerkconstructies en voegwerken.

Ook deze certificering wordt verzorgd door SKG-IKOB.

Met het KOMO-procescertificaat geven wij opdrachtgevers een kwaliteitsgarantie voor onze werkzaamheden. Alleen bedrijven die bewezen hebben een hoog niveau van vakbekwaamheid en kwaliteit te hebben komen in aanmerking voor een procescertificaat. De normen en eisen die betrekking hebben op Interne Kwaliteits Bewaking (IKB) van het bedrijf, de vakbekwaamheid en het niveau van uitvoering zijn vastgelegd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL2826) en bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen.

De certificerende instelling voert steekproefsgewijs controles uit bij projecten die in uitvoering zijn. De controles zijn onaangekondigd en richten zich op het niveau van uitvoering, vakbekwaamheid en IKB. De controles betekenen voor de opdrachtgevers dat de werkzaamheden, naast de interne controles door de leiding van het bedrijf, ook worden gecontroleerd door een externe instantie.

Dit zal de kwaliteit van de werkzaamheden alleen maar ten goede komen.

Onze certificaten